th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นสำหรับพยาบาล
Basic ECG Interpretation for Nurse

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นสำหรับพยาบาล (Basic ECG Interpretation for Nurse)

ราคาพิเศษ

50 บาท

ระยะเวลาเรียน

2-3 ชั่วโมง

เป้าหมาย

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาใน มฟล (On MFU Degree)
พัฒนาทักษะ/ประสบการณ์/ความรู้ (Reskill/Upskill)
พัฒนาทักษะอาชีพ/วิชาชีพ/การศึกษาต่อเนื่อง
(Improve Career/Professional)
ประกาศนียบัตร (e-Certificate)

ประเภท

Single Course

จัดทำโดย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่มผู้เรียน

นิสิต นักศึกษา, ครู อาจารย์, บุคคลทั่วไป

สาขา

สุขภาพ ความงาม ฟิตเนส ยาและสมุนไพร เวลเนส
การแพทย์

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

3 บทเรียน

คอร์สนี้มีอะไรบ้าง

– การเรียนแบบ Interactive
– การสร้างประสบการณ์การเรียนผ่านสถานที่จริงผ่านเทคนิคภาพ 360 องศา
– การฝึกปฏิบัติผ่านสถานกาณ์จำลอง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน
1. มีความรู้พื้นฐานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและวิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2. มีทักษะในการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าเบื้องต้น
3. สามารถระบุบทบาทพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เกณฑ์การประเมินผล

  1. ดู VDO ครบ
  2. ทำแบบฝึกหัด Interactive ผ่าน 80% ขึ้นไป

เนื้อหารายวิชา

คอร์สนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและวิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้า มีทักษะในการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าเบื้องต้น และเข้าใจบทบาทพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

3.1 รูปแบบหนังสือ/อีบุ๊ก

3.2 รูปแบบวิทยานิพนธ์

3.3 รูปแบบรายงานการประชุม/การสัมนา

3.4 รูปแบบวารสารและวารสารออนไลน์

3.5 รูปแบบหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

3.6 รูปแบบเว็บไซต์

3.7 รูปแบบโซเชียลมีเดีย

อาจารย์ผู้จัดทำ

คณาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ.ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

รศ.พรทิพย์ สารีโส

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.ภัทริกา ปัญญา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.วราภรณ์ แย้มมีศรี

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วรณัน ธีร์สุดาพรรณ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

รีวิว

5.0
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 2 reviews)

Submit review

การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นสำหรับพยาบาล (Basic ECG Interpretation for Nurse)

ราคาพิเศษ

50 บาท

คอร์สอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณ