th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

Traditional Chinese Medicine Health Prevention [ENG ver.]

China Medical University (Taiwan)

The first academic institution in Taiwan where Chinese professors offer medicine and pharmacy programs.

Traditional Chinese
Medicine [ENG.Ver]

ราคา

999

.-

ระยะเวลาเรียน

Less than 10 hours

เป้าหมาย

Re-Skill / Up-Skill, E-Certificate, Professional Career

ประเภท

Module Course

ความร่วมมือ

MFU University, China Medical University (Taiwan)

กลุ่มผู้เรียน

Current MFU Students, Citizen, Students, Teenagers, Chinese Medicine Doctor, Medical Personnel

สาขา

Self Development, New Skills, Foundation

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

10 Modules

ทักษะที่คุณจะได้รับ

This course focuses on knowing and understanding  the history and basic theory-concepts of Holistic Traditional Chinese Medicine. Learners can apply knowledge of Traditional Chinese medicine health prevention and promote promotion in daily life, such as nutrition therapy, gua sha, cupping, acupressure, basic Chinese medicine formulas, meditation, and traditional Chinese exercise (Tai chi, Patuan jin), etc.

วัตถุประสงค์และเกณฑ์

This course aims to build the foundation of traditional Chinese medicine health preservation to imply into daily life as a health care method.

วัตถุประสงค์

 1. To recall the history of Traditional Chinese Medicine from the past to the present
 2. To understand the preliminary of the basic theory of Traditional Chinese Medicine
 3. To understand the basic principles of Traditional Chinese Medicine
 4. To apply the acupressure, moxibustion, scrapping, cupping, Thai and Chinese medicine herb, and Tai Chi for health preservation and diseases prevention

เกณฑ์การประเมินผล

 1. Complete all of the VDOs
 2. Complete all of the interactive exercises with at least 70% score

หมายเหตุ

To Chinese medicine practitioners in Thailand, this course is evaluated for 7 scores in the branch of Chinese medicine by the Ministry of Public Health of Thailand. The document “พจ.9” at the end of the course is downloadable. You can submit the document with the E-Certificate as evidence to collect the scores.

เนื้อหารายวิชา

The lessons in this course contain the foundation of traditional Chinese medicine health preservation about history, Chinese medical theory, meridian systems, acupressures, scrapping, cupping,  moxibustion, medicated bath, diet, and exercises, which can be implied into daily life.

 1. Bringing Chinese Medicine to Daily Livings
 2. Gaining New Insights through Restudying Old Material: The Ancients’ Concept of Health Maintenance
 3. Development of Health Maintenance Science from Antiquity to Pre-Qin Period
 4. Development of Health Maintenance Science from Han and Tang Dynasties to Song and Yuan Dynasties
 5. Development of Health Maintenance Science from Ming and Qing Dynasties to Modern Times
 6. In a work life
 1. Constitution Theory and Constitution-Related Life Nurturing
 2. How Many Kinds of Constitution Are There?
 3. How Do People with the Constitution of Qi Deficiency or Yang Deficiency Carry Out Life Nurturing?
 4. How Do People with the Constitution of Blood Deficiency or Yin Deficiency Carry Out Life Nurturing?
 5. Do People with the Constitution of Phlegm-Dampness or Dampness-Heat Carry Out Life Nurturing?
 6. How Do People with the Constitution of Stagnant Qi or Blood Stasis Carry Out Life Nurturing?
 1. The concept and Life Nurturing of Meridians and Collateral
 2. The Twelve Meridians
 3. The Eight Extra Meridians
 4. Meridian Divergences, Collateral Vessels, Meridian Sinew, and Cutaneous Regions
 5. The Physiological Functions of Meridians and Collateral
 6. Meridians and Collateral’s Life Nurturing Applications
 1. Acupuncture massage health regimen: Principles and functions always remember
 2. Acupoint massage technique
 3. Top Ten Common Acupoints on the Body
 4. Life Meridian Acupoint Massage Health Care: Early Morning
 5. Life Meridian Acupoint Massage Health Care: Constipation
 6. Life Meridian Acupoint Massage Health Care: Office syndrome
 1. The principle and application of Gua Sha
 2. Gua Sha preparation, precautions and operation methods
 3. Application of Gua Sha: Heat Stroke
 4. Principle and application of cupping
 5. Preparation, precautions and operation methods for cupping
 6. Application of Cupping: Muscle Soreness
 1. The principle and function of warm moxibustion
 2. Preparation and precautions for warm moxibustion
 3. Life warming moxibustion health care method
 4. Principle and function of medicated bath
 5. Preparation and precautions for medicated bath
 6. Life medicine bath health care method
 1. Common Chinese medicine health-preserving drugs in daily life
 2. There is really a secret recipe for immortality and eternal youth
 3. Medicinal wine health care of nourishing medicinal wine
 4. The incense health care of Chinese medicine sachet
 1. Medicated diet, have you taken it right?
 2. Seasonal Medicinal Diet: Spring and Summer
 3. Seasonal Medicinal Diet: Autumn and Winter
 4. You can drink it: How much do you know about health tea?
 1. Tai Chi and Traditional Chinese Medicine
 2. Tai Chi School
 3. Ten Essentials of Tai Chi
 4. Tai Chi Power Source
 5. Twenty-Four Style Tai Chi
 1. Ba Duan Jin and TCM Health Preservation
 2. Ba Duan Jin: Unblock the triple-burner, Unblock the chest and lungs, nourish digestion, clear fire-heart
 3. Ba Duan Jin: Strengthen immunity, strengthen kidney and back, soothe liver and strengthen tendons, massage viscera

ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงที่จะชี้วัดผลงาน

China Medical University (Taiwan)

Course reviews

5.0
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 2 reviews)

คอร์สเรียนสนุกมาก

Rated 5 out of 5
February 15, 2023

ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีพื้นฐาน-แนวคิดทางการแพทย์แผนจีนแบบองค์รวม และนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ป้องกันโรค ดูแล-ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Thavatchai

Interesting Traditional Chinese Medicine

Rated 5 out of 5
February 15, 2023

คอร์สนี้ ถ้าเรียนแล้ว สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ป้องกันโรค ดูแล-ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งในขณะเจ็บป่วยและภายหลังการเจ็บป่วยได้เยี่ยมมาก ๆ ครับ

Santichai

Submit review

Traditional Chinese
Medicine [ENG.Ver]

ราคา

999

.-

คอร์สอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณ