th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

Digital Learners 101

MFU Learning Innovation Institute

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLii)

Digital Learners 101

เข้าเรียนตอนนี้ !!

เรียนฟรี

ระยะเวลาเรียน

น้อยกว่า 1 เดือน

เป้าหมาย

Reskill/UPskill, e-Certificate

ประเภท

Module Course

ความร่วมมือ

บุคลากร, อาจารย์ มฟล

กลุ่มผู้เรียน

นักเรียน, เยาวชน, นักศึกษาปัจจุบัน มฟล

สาขา

Self-development, New skills, Improve efficiency

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

3 บท

คอร์สนี้มีอะไรบ้าง

คอร์สที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีต่างๆ ในการเป็นผู้เรียนแบบดิจิตัล พร้อมรับกับรูปแบบการสอนที่หลากหลาย มี Positve Mindset ต่อการเป็น Lifelong Learners

วัตถุประสงค์และเกณฑ์

ในคอร์สนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับตัวและสร้างทัศนคติเป็น liflong learner และอัตลักษณ์ความเป็นแม่ฟ้าหลวง การเป็นเป็นสำคัญ ผู้เรียนจึงสามาถเรียนรู้ตามอัธยาศรัย

วัตถุประสงค์

1. นักศึกษาเห็นความสำคัญและมี Positive mindset ต่อการเป็น Lifelong-learners
2. นักศึกษาสามารถใช้งานระบบ และ Application ที่จะเจอในวิชาต่างๆ ได้
3. นักศึกษามีความพร้อมกับการเรียนการสอนที่หลากหลายได้

เกณฑ์การประเมินผล

1. ดูวีดิโอครบ
2. ทำแบบฝึกหัด Interactive ผ่าน 80% ขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เนื้อหารายวิชา

นักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับตัวและสร้างทัศนคติเป็น liflong learner ซึ่งเป็นเป้าหมายของการสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคอร์สนี้จะเล่าถึงการเรียนการสอนแบบ Blended learning ของแต่ละสาขา และแนะนำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนให้นักศึกษา มฟล.ด้วย

๐ พี่ฟ้าใส เรียนรู้ ลงมือทำและสร้างเป้าหมายในชีวิต (13.39 นาที)
๐ พี่กั๊ก เรียนให้รู้ลึกและรู้จริงตามความชอบของตัวเรา (17.50 นาที)

๐ Blended learners คืออะไร?Interactive Content (08.18 นาที)
๐ เตรียมความพร้อมกับการเรียนแบบ Blended learning (17.38 นาที)
๐ เคล็ด(ไม่)ลับ เกรด A (9:48 นาที)

๐ ระบบ LMS คืออะไร? (3:59 นาที)
๐ ระบบ MFU Academy คืออะไร? (2:05 นาที)
๐ Google Classroom 101Interactive Content (3:36 นาที)
๐ Google ClassroomInteractive Content (0:34 นาที)
๐ EdpuzzleInteractive Content (2:13 นาที)
๐ ClassPointInteractive Content (1:33 นาที)
๐ Canva (20 short vdo)
๐ Microsoft Team (1:49 นาที)

ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงที่จะชี้วัดผลงาน

MFU Learning Innovation Institute

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLii)

Course reviews

0.0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Submit review

Digital Learners 101

เข้าเรียนตอนนี้ !!

เรียนฟรี

คอร์สอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณ